Hakkımızda

YERLİ DÜŞÜNCE NEDİR ?


Yerli düşünce;
İnanç ve kültür coğrafyamızın hassasiyetlerine duyarlı olmayı görev bilen Yerli Düşünce Dergisi ile aynı isimdeki dernekten oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Yerli düşünce;
 • Basit bir mıntıkacılık eğilimi değil, bir medeniyet tasavvurudur.
 • Medeniyetimizin insanının kendini milletinden, memleketinden ve değer yargılarından mesul hissetmesidir.
 • Yerli düşüncenin esas nüvesi İslâm’dır. Bilgi zemini İslâm’ın kaynaklarıdır.
 • Bu topraklarda yerli düşünmek, Müslümanca düşünmek demektir. Yabancılaşmaya karşı durmak demektir. Frenk mukallitliği yapmamak, yaptırmamak demektir.
 
Yerli düşünce;
 • İrfanımızın ana damarıdır.
 • Medeniyetimizin zeminini oluşturan kök düşünce demektir.
 • Milletimizi ayakta tutan ruh ve mana bütünlüğünü ifade eder.
 
Yerli düşünce;
 • Bu topraklarda hâsıl olan bin yıllık birikimimizdir.
 • Bu coğrafyadaki hikâyemizdir, millî, tarih şuurumuzdur.
 • Tıpkı bir zincirin halkaları gibi bizi babamıza, babamızı Selim ve Süleyman Han’a, onları Selahattin Eyyubî, Sultan Alparslan, Gazali ve Ebu Hanife’ye; nihayetinde bu zincirin halkalarını sahabeye ve İki Cihan Serveri’ne bağlayan telakkidir.
 
Yerli düşünce;
 • Toprağımızın dertlerine, coğrafyamızın insanına sahip çıkma hassasiyetidir.
 • Ayasofya’nın yalnızlığını, çilesini üstlenmektir.
 • Kudüs’ün gözyaşını dindirmek, Gazze’nin, Halep’in çilesini sahiplenmektir.
 • Yerli ve millî düşünceye mensubiyetin omuzlarımıza yüklediği yükümlülük İ’lâ-yı kelimetullahtır.
 • İ’lâ-yı kelimetullah, Allah tarafından milletimize verilmiş bir görevdir. Bu görevi şerefle üstleniyor ve sahipleniyoruz.
 
MEDENİYET GÖRÜŞÜMÜZ
 
 • Medeniyetimiz, VAHİY temelli bir medeniyettir.
 • Medeniyet tasavvurumuzun özü ve mahiyeti İslâm’dır.
 • Değerler sistemimizin en üst basamağında ALLAH ve PEYGAMBER yer alır.
 • Cemiyet olarak ihtiyaç hissettiğimiz kudret medeniyet kodlarımızda ve millî kültür hazinemizde mevcuttur.
 • Düşmanlarımız ve işbirlikçilerinin bu ülkede ateş ettikleri yer ruhumuzun miraca ulaştığı yerdir, bizi biz yapan değerler manzumesidir.
Bu sebeple:
 • Düşman nereye ateş ederse orası birliğimizdir, karargâhımızdır.
 • Medeniyetimizi diriltmek vazifemizdir.
 • Kültür kodlarımıza dönmek vazifemizdir.
 • İç nizamımızı yapmak vazifemizdir.
 • Birliğimizi kurmak vazifemizdir.
 • Şehrimizi kurmak vazifemizdir.
 • Pazarımızı kurmak vazifemizdir.
 • İnsan ve coğrafyamızı sahiplenmek vazifemizdir.
 • Yılmayacağız, çabalayacağız, çalışacağız.
 
MİLLET GÖRÜŞÜMÜZ
 
 • Millet, haritalardaki sınırlarla çizili yerlerde yaşayan halktan ibaret değildir.
 • Millet fikri, ırk ve bölge esasına dayanmaz.
 • Bir ırkın değil, bir medeniyetin insanına MİLLET denir.
 • İslâm medeniyetine mensup olan herkes tek halktır, tek millettir.
 • Medeniyetimizin sınırları içinde tek millet vardır. Biz bu yekûnun tamamına “İslâm Milleti” diyoruz.
 • “İslâm milleti”, “İslâm medeniyeti” ve “sıfır ırkçılık” prensibi vazgeçilmez temel görüşümüzdür.
 • Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Boşnakça gibi diller inanç ve medeniyet coğrafyamızın kültür dilleridir.
 • Bağdat, Halep, Şam, Kudüs, Saraybosna ve İslamabad en az Erzurum kadar, Konya kadar medeniyet şehirlerimizdir.
 • Anadolu toprakları tevhidin burcudur, hilalin mekânıdır, Müslümanların ana vatanıdır.
 • Sultan Fatih, Mehmet Akif, Bediüzzaman ve Muhammed İkbal aynı milletin fertleri, aynı dava ve gayenin davacılarıdır.
 
SİYASET VE DEMOKRASİ GÖRÜŞÜMÜZ
 
 • Siyasette tek belirleyici MİLLÎ İRADEDİR.
 • Milletin, ülkenin ve demokrasinin kazanımları her türlü menfaatin üzerindedir.
 • Millete istinad etmeyen siyasî maksatlı her türlü oluşumu reddediyoruz.
 • Millet iradesini hazmedemeyenler gaflet içindedir. Yakın tarihimizde darbelere teşebbüs edenler millete, vatana ve ülkeye ihanet etmişlerdir.
 • 31 Mart hadisesi Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ın görevden alınmasına ve Osmanlı Cihan Devletinin dağılmasına yol açmıştır. Tek Parti dönemindeki politikalar ile devamında dönemler halinde meydana gelen askerî darbeler de millet iradesinin ayaklar altına alınarak Türkiye’nin en az bir asır geri bırakılmasına yol açmıştır.
 • Siyasî tarihimizdeki darbelerin tamamı ideolojik maksatlıdır, millete karşı yapılmıştır, bu yüzden insanımızın gönlünde karşılık bulmamıştır.
 • Demokrasiler tankla değil halkla gelişir, halkla kuvvet kazanır ve halkla denetlenir.
 • Türkiye’yi her türlü badireden çıkarmanın yolu millet kudretini artırmaktan geçer.
 •  
 
TÜRKİYE İÇİN HÜKÜMET SİSTEMİ GÖRÜŞÜMÜZ

 
 • Ülkemizdeki uygulanmakta olan “Parlamenter Hükümet Sistemi” hantal bir bürokratik işleyişten öteye gidememiş ve Türkiye’yi zayıf bırakmıştır.
 • Mevcut sistem, zayıf koalisyonlara mahkûm olduğundan ülkeyi geri bırakmaktadır.
 • Koalisyonlu hükümetler Türkiye’nin reflekslerine ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veremez.
 • Ülkemiz için yeni bir anayasanın yapılmasını elzem görüyoruz.
 • Türkiye’de istikrarın devamlılığı için yeni anayasada hükümet modeli olarak “Başkanlık Sistemi” öngörülmelidir.
 • Bugünkü Türkiye’nin reflekslerine ve Yarınki Türkiye’nin iddialarına ancak güçlü bir Başkanlık Sistemi ile cevap verilebilir.
 
“YERLİ DÜŞÜNCE” MENSUBU OLARAK BEN KİMİM? 


Ben, sahabe nesliyim; Suffe’de yetişenler zümresi.
Ebuzer’im, Ammar’ım, Selman’ım, Mikdat’ım
Peygamber mihmandarı Eyüp Ensari’yim.
Anadolu’yu mayalayan iksirim ben.
Nehcül Belağa’yım, Füsus’um, Fütuhat’ım,
Mesnevi’yim, Bostan’ım, Gülistan’ım.
Karahanlıyım
Gazneliyim
Selçukluyum
Eyubbiyim
Osmanlıyım
Türkmenim, Yörüküm, Kürdüm, Lazım, Çerkezim,
Azeriyim, Boşnakım, Gürcüyüm,
Arnavudum, Arabım, Acemim.
Hâsılı, hep birlikte büyük bir cihan devleti bakiyesiyim, ırklar ötesiyim.
 
Bayezid’im, Harakani’yim, Farmedi’yim, Yesevi’yim.
Malazgirt Fatihine yön veren Ebu Cafer Muhammed’im.
Nizamiye Medresesi’nde Gazali’yim, Gaza meydanında Alparslan’ım.
Cihanşümul devlet kuran Nizamülmülk’üm.
İzmir’de Çaka Bey, Suşehri’nde Köse Süleyman’ım
Zengi’yim, Selahattin’im, Ulubatlı’yım
Üçlerim, Yedilerim, Kırklarım
Gündüzalp’ım, Akçakoca’yım, Samsa Çavuş’um, Konuralp’ım.
Mazluma umut, zalime korkuyum.
Ben Anadolu’yum,
Rumî’yim, ümit kapısıyım,
Nasrettin Hoca’yım, Sarı Saltuk’um, Yunus’um, Tapduk’um,
Âhiyan’ım, Gaziyan’ım, Dervişanım, Bacıyan’ım
Hayme Ana’yım, Fatma Bacı’yım, Gevher Nesibe’yim
Söğütte Ertuğrul, Edebali, Osman’ım.
Viyana burçlarına Asya rüzgârlarını taşıyan alperenim
Bursa’da Orhan’ım, Emir Sultan’ım, Fenari’yim.
Balkanlarda Hüdavendigar, Niğbolu’da Yıldırım, Mohaç’ta Süleyman’ım
Ulular huzurunda yedi türlü tefsir yapan Somuncu Baba’yım.
Fetih ordusundanım, “Ni’mel ceyş” askeriyim
Konevi’yim, Sinan’ım, Itri’yim, Yesari’yim,
Bitlis’te Feyzullah Ensari, İznikte Davud-i Kayseri’yim.
Habib-i Neccar’ım,  Ashab-ı Kehf’ım, Kaşgarî Dergâhıyım.
Simavlı Abdullah’ım; Ubeydullah Ahrar’dan hikmet saçarım.
Bahçesaray’da Mir Hasan-ı Veli, Sivas’ta İhramcızade’yim.
Tillo medreselerinde Fakirullah’ım, Memduh’um, Hamza’yım
Ankara’da Hacı Bayram, Er Sultan, Semerkandi’yim
Bitlis’te Küfrevi, Barla’da Bediüzzaman’ım
Gelibolu’da Yazıcızade Muhammed, Bursa’da Süleyman Çelebi’yim.
 
Anadolu’ya akın eden sahabe kafilesiyim.
Halit bin Velid’im, Ubeyde’yim, Süleyman’ım, Ukkaşe’yim, İyaz bin Ganem’im.
Tuğrul’um, Çağrı’yım, Melikşah’ım, Seyit Bilal’im
Baykara Meclisinde Abdurrahman Cami’yim, Ali Şir Nevai’yim
Sina çölünü Peygamber nezaretinde geçen Hadimül Harameyn’im
 
Yahya Şirvani’yim, Merkez Efendi’yim, Sümbül’üm, Tokadî’yim
Yesevi’yim
Mevleviyim
Ekberiyim
Nakşibendiyim
Halvetiyim,
Celvetiyim
Bayramiyim
Çeştiyim
Kübreviyim,
Kadiriyim
Zeyniyim
Uşşakiyim
Şazeliyim
Senusiyim
 
Ben, gönül medeniyetiyim, Süleymaniye mihrabında ümmetle söyleşirim,
Surre Alayı’yım Hicaz’a giden
Battal Gazi’yim, Seyit Burhanettin’im,
Plevne’de Osman Paşa, Limni’de Mısrî, Alvar’da Muhammed Lütfî’yim.
Cizrede Molla Ahmet, Darende’de Osman Hulusi’yim.
Amasya’da Şirvani, Erzincan’da Terzi Baba’yım,
Ebulvefa’yım, Çelebi Halife’yim
Kafkaslarda İmam Şamil, Mardin’de Sultan Şeyh Musa’yım.
Doğubeyazıt’ta Ahmed-i Hani, Macar ovalarında Gül Baba’yım
 
Bir hilal uğruna Çanakkale’de batan güneşim,
Seyit Onbaşı’yım, Kurtdereli’yim, Koca Yusuf’um.
Ertuğrul Fırkateyni’yim, Allahuekber’de donarak şehit olanım.
Kuvay-i milliye ruhuyum.
Nasrullah Camii’nde Mehmet Akif’im
Hüseyin Avni’yim, Ali Şükrü’yüm.
Fatma Seher’im, Nene Hatun’um, Gördes’li Makbule’yim,
Solakzade’yim, Sütçü İmam’ım, Antepli Şahin’im
Medine’de Fahrettin Paşa, Yemen’de Mihrali’yim.
Küttül Ammare’de Süleyman Askeri’yim, Kuşçubaşı’yım, Hilmi Musallimi’yim
Mardin’de Şeyh Uceym, Hatay’da Tayfur Sökmen’im,
Moskof muharebesinde kolu kopan Muhammed Diyaüddin’im, şehit düşen Said’im, Eşref’im,
 
Bir büyük medeniyet insanıyım.
Baki’yim, Sinan’ım, Fuzûlî’yim.
Sahn-ı Seman’da Ali Kuşçu’yum
Süleymaniye kürsüsünde İbni Kemal’im, Ebusuud’um.
Enderun’da yetişenim.
Elmalı’da Ümmi Sinan, Şemdinli’de Seyyid Taha’yım
Urfa’da Hayat Harranî, Bağlum’da Arvasi’yim.
Pervari’de Şeyh Müşerref, Menzil’de Muhammed Raşit’im.
Aksaray’da Tacceddin-i Veli, Bosna’da İzzet Begoviç’im
Lahor’da Muhammed İkbal, Üsküdar’da Mahmut Hüdayi’yim,
Şam’da Mevlana Halit, Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Veli’yim.
Selim Divane’yim
Hilmi Tunahan’ım,
Ahıskalı Ali Haydar’ım,
Gönenli Mehmed’im
Sami Ramazanoğlu’yum
Gümüşhanevi’yim, Bekkine’yim, Kotku’yum.
 
Kanlı Sarık’ım, Devlet Ana’yım, Bingöl Çobanlarıyım
Dadaloğlu’yum, Karacaoğlan’ım, Seyrani’yim, Emrah’ım, Pir Sultanım, Çobanoğlu’yum, Reyhani’yim,
Hoyratım, bozlağım, zeybekim, horonum, Kafkasım, Ata barıyım
Çukurova’yım, Mezopotamya’yım
Kızılırmak’ım, Dicle’yim, Fırat’ım, Aras’ım
Yeşil Türbe’yim, Ulu Cami’yim, Ayasofya’yım, Selimiye’yim
Karacaahmet’im, Aziziye Tabyası’yım, Mecelle’yim
Âsım’ın nesliyim, Büyük Doğu gençliğiyim, Diriliş eriyim
Ben Anadolu’yum, yerliyim, millîyim.
 
Erzurumlu İbrahim Hakkı’yım
Şeyh Galib’im
Kâtip Çelebi’yim
Abdullah Bosnevi’yim
Hafız Osman’ım
Şemsettin Sivasi’yim
Gülşeni’yim, Karamani’yim, Nabi’yim
Bu topraklarda cenk edenim, fetih yapanım, şehit düşenim.
Bosna şehitlerine ağlayanım
Gazze’nin, Kudüs’ün yarasını saranım
Ümmete kucak açanım
 
Ordu’da Tıfli’yim, Ünye’de amentü şarihi Binbaşı Numan’ım.
Niksar’da Danişmend Gazi, Giresun’da Seyyid Vakkas’ım.
Sinop’lu Seydi Ali’yim, İsfendiyar’ım,
Abdülhamit Han’ım,
Muhammed Zafir’im
Eşrefoğlu’yum, Akşemsettin’im
Hacı Bektaş’ım
Cemalettin Gazikumuki’yim
Anadolu’yum, medeniyet beşiğiyim, binlerim, yüzbinlerim.
 
Hamdullah Suphi’yim
Yahya Kemal’im,
Fuat Köprülü’yüm
Tanpınar’ım
Serdengeçti’yim
Erol Güngör’üm
Ziya Ülken’im
Mümtaz Turhan’ım, Ülgener’im
Esat Coşan’ım
Maraş’lı Yedi Güzel Adamım
Galip Erdem’im
Akif İnan’ım,
Adnan Kahveci’yim
Eşref Bitlis’im
 
Darağacında Kaymakam Kemal’im
İskilipli’yim,
Esat Erbili’yim,
Şalcı Bacı’yım
Rize’li Hafız Şaban’ım, Osman’ım, Kâmil’im, Hasan’ım
Menderes’im, Zorlu’yum, Polatkan’ım.
Tevfik İleri’yim,
Celalettin Ökten’im
Başgil’im, Topçu’yum, Meriç’im, Karakoç’um.
Turgut ÖZAL’IM
Zincirbozan’da Necmettin ERBAKAN’IM,
Mamak’ta Muhsin YAZICIOĞLU’YUM,
Ve… Pınarhisar’da Recep Tayyip ERDOĞAN’IM…
 
Ben Anadolu’yum,
Yerliyim, millîyim, Müslümanım,  
Kalbinin sesini duyarak yaşayanım.
Millet-i vahideyim.
Medeniyet âşığı, Türkiye sevdalısıyım,
YERLİ DÜŞÜNCEYİM,
YENİ TÜRKİYE’YİM. 
YARINKİ TÜRKİYE’YİM. 
 
Metin Yazarı: Hasan CAN


Facebook
Twitter
 • BİZE ULAŞIN

 • Mustafa Kemal Mah. 2128. Sok. No: 13/3 Çankaya / Ankara

 • 0312 285 71 71

 • 0312 285 71 72

 • yerlidusuncedernegi06@gmail.com

www.teknovizyon.net/
YukariCik